Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznychUrząd Zamówień Publicznych - 27-02-2014 14:58


Nowelizację uchwalono w zakresie podwyższenia progu stosowania ustawy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę działalności naukowo-badawczej i kulturalnej.

Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do do 30 000 euro.

Nowa wysokość progu, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp dotyczyć będzie wszystkich kategorii  zamawiających. Zatem do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.