REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Senat poparł nowelizację ustawy o ochronie zabytków

  • Autor: PAP
  • 17 lip 2017 10:30
fot. Fotolia

Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu ministra kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność wojewódzkich konserwatorów zabytków zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, którą bez poprawek poparł Senat.

REKLAMA

Za nowelizacją bez poprawek głosowało 58 senatorów, przeciw było 26, od głosu wstrzymało się 2 senatorów.

Wcześniej senatorowie odrzucili poprawki mniejszości zgłoszone podczas prac w komisji i poprawki zgłoszone w czasie dyskusji nad nowelizacją. Przewidywały one m.in. obniżenie kwot przewidzianych w ustawie kar administracyjnych z 500 tys. do 50 tys. zł oraz karanie osób dopuszczających do niszczenia albo uszkodzenia zabytku poprzez zaniechanie działań np. zabezpieczających.

Wnioskowano także o możliwość usuwania bez zgody konserwatora drzew lub krzewów młodszych niż pięć lat. Chodziło o tzw. samosiejki występujące np. na terenie zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych. Inne poprawki wnosiły m.in. o skreślenie ustępu mówiącego, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków będą od tej pory powoływani przez wojewodę na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, który wskaże kandydata.

Poprawki do noweli przyjęte wcześniej przez Sejm zakładały m.in., że informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje się do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego, na obszarze którego znajduje się zabytek, a ponadto w siedzibie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje się zabytek.

Inna przewidywała, że informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz o ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki konserwator zabytków przekazuje niezwłocznie właściwemu staroście.

Celem nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest - jak czytamy w uzasadnieniu - zoptymalizowanie instytucjonalnych podstaw realizacji polityki państwa w obszarze ochrony zabytków, określonej w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami (KPOZiOZ), przez "zwiększenie kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabytków oraz rozszerzenie środków nadzoru i koordynacji przysługujących naczelnemu organowi ochrony zabytków w stosunku do organów, dla których jest organem nadrzędnym".

Nowelizacja ma wzmocnić finansowanie ochrony zabytków w Polsce przez powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (NFOZ) - państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister kultury. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, idea utworzenia Funduszu jest formułowana od wielu lat i wskazuje na "potrzebę stworzenia dodatkowych mechanizmów finansowych wsparcia dla właścicieli zabytków.

Przychód Funduszu Ochrony Zabytków miałyby stanowić wpływy z kar pieniężnych za naruszenie przepisów z zakresu ochrony zabytków. Środki te mają zostać następnie przeznaczone na "dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru". Finansowanie nakładów koniecznych na prace konserwatorskie będzie miało od tej pory dwa źródła - pozabudżetowe z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz, jak do tej pory, budżetowe.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY