Lewicki Łatak zaprojektują kładkę dla pieszych i rowerówPropertydesign.pl - 22-07-2015 09:09


To projekt biura projektowego Lewicki Łatak zwyciężył w konkursie na koncepcję kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy Szpitalu Dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

10 lipca 2015 r.  rozstrzygnięto konkurs i przyznano I nagrodę pracy: Lewicki Łatak z Krakowa.

Cel

Celem jest kładka, z założenia będąca jedną ze ścieżek parkowych i pomyślana jako kontynuacja przyszpitalnego założenia parkowego, a następnie kształtowana przez spełnianie kolejnych wymagań: funkcja, dostosowanie do naturalnej rzeźby terenu i planowa­nej rozbudowy ulicy, zapewnienie bezpiecznego użytkowania parku czy w końcu statyka. W efekcie kładka staje się formą wynikającą z miejsca, szanującą jego wyjątkowe cechy i odpowiadającą na specyficzne potrzeby użyt­kow­ników.

Forma i funkcja

Kształt jest konsekwencją celu. Realizuje go obiekt, składający się z dwóch części: pieszej i rowerowej. Rozpoczyna się on na płaskim terenie, jak najbliżej parku centralnego, następnie unosi pod małym (3,5 proc.) kątem nachylenia do poziomu, by potem rozdzielić się i osiągnąć maksymalną (5m) wysokość nad chodnikiem.

Tu obie części są połączone spocznikami schodów znajdujących się pomiędzy kładką a chodnikiem. Dalej, nad drogą będącą główną przeszkodą, ponownie rozdzielają się i dochodzą  do parku szpitalnego. W tym miejscu część piesza (płaska i prostoliniowa) styka się z terenem na osi założenia kompozycyjnego, zaś część rowerowa zakręca i łagodnie, wzdłuż stawu, opada (5 proc.), by osiągnąć poziom parkowej ścieżki.

Konstrukcja i materiały

Zasadniczą konstrukcję stanowią wieloprzęsłowe blachownicowe belki stalowe (stężone żebrami poprzecznymi, przechodzącymi w belki podestowe), które są jed­no­cześnie balustradami oraz podestami części pieszej i rowerowej.

Pod­po­ry – ­wspól­ne (stanowiące rozbudową skrzynki podestu), tam gdzie obie częś­ci (pie­sza i rowerowa) stykają się oraz osobne, poza tymi miejscami, będące jed­no­­gałęziowymi słupami o otwartym przekroju krzyżowym z roz­bu­do­wanymi gło­wi­cami w postaci wsporników.

Posadzka – kationowo-bitumiczna z lokalnym grysem kamiennym w części ro­we­rowej, z drewna modrzewiowego w części pieszej.

Odwodnienie – woda deszczowa prowadzona poprzez wewnętrzną rynnę w skrzyn­ce podestu, następnie, po oczyszczeniu, skierowana do gruntu.

Oświetlenie – ledowe, energooszczędne umieszczone w dolnej części balustrady.