2017 rok będzie przełomowy dla kodeksu budowlanegownp.pl - 20-01-2017 10:44


Pracujemy nad przepisami wprowadzającymi i przejściowymi, które trafią pod obrady rządu razem z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 2017 będzie rokiem przełomowym dla projektu kodeksu - zapowiedział Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Żuchowski uczestniczył w czwartek w posiedzeniu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którego tematem było omówienie zagadnień związanych z projektem kodeksu.

Wcześniej odbyły się już konsultacje publiczne, obejmujące wysłanie do 210 podmiotów pisemnej informacji o projekcie wraz z zaproszeniem do składania uwag.

Odbyło się także ponad 20 spotkań konsultacyjnych, w tym otwartych spotkań w miastach wojewódzkich, w których uczestniczyło ok. 3,4 tys. osób.

MIB przekazało, że na początku lutego przedstawi nowe rozwiązania kodeksowe i zasadnicze zmiany wprowadzone do kodeksu w wyniku analiz zgłoszonych uwag.

W pierwszej połowie 2017 r. rozpocznie się konsultowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii przejściowych, to jest „drogi dojścia” od obecnego stanu prawnego i faktycznego do stanu docelowego określonego przepisami kodeksu. Konsultacje ustawy wprowadzającej odbędą się także w formie regionalnych spotkań.

Wiceminister Żuchowski zapowiedział, że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej i przygotowanymi projektami podstawowych aktów wykonawczych. Może to nastąpić w drugiej połowie 2017 r.

Kodeks ma usprawnić proces inwestycyjny.W całości zastąpi on:ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę Prawo budowlane oraz wszystkie „specustawy”.

Ponadto Kodeks będzie zawierał część regulacji, które obecnie znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.