DFF Projekt odmieni plac zabaw w PowsinieUM Warszawa - 28-04-2017 12:01


Park Kultury w Powsinie jest sukcesywnie rewitalizowany. Kolejnym elementem tego procesu jest modernizacja placu zabaw. Właśnie podpisana została umowa na wykonanie projektu tej inwestycji z firmą DFF Projekt – Jacek Fiuk.

Firma DFF Projekt – Jacek Fiuk z Nadarzyna w ciągu 45 dni powinna przedstawić efekty swojej pracy. Projektanci wykonają pełną dokumentację projektową umożliwiającą przeprowadzenie całej inwestycji w jednym procesie budowlanym – m.in. wielobranżowy projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski. Projektanci za swoje usługi otrzymają 49 569,00 zł brutto.

Warszawa na modernizację placu zabaw przeznaczy niemal 900 tys. zł brutto. Nowy plac zostanie zaprojektowany w miejscu dotychczas istniejącego. Przed architektami postawiono wiele wymagań. Jednym z nich jest wykonanie projektu umożliwiającego zabawę dzieciom z niepełnosprawnościami. Dlatego też na placu zostaną zaprojektowane urządzenia pozwalające na aktywności m.in. dzieciom poruszającym się na wózkach. Znikną również wszystkie bariery architektoniczne wokół inwestycji

Projektowany plac powinien zostać podzielony na trzy strefy funkcjonalne, dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych (od 3 do 13 lat). Dodatkowo stworzona będzie strefa wypoczynku dla opiekunów umożliwiająca swobodną obserwację bawiących się dzieci.

Miejsce dotychczasowej sceny zastąpi przestrzeń przystosowana do animacji oraz organizacji wydarzeń i atrakcji dla dzieci i ich opiekunów. Może się tam pojawić np. mały amfiteatr.

Założenia projektowe powinny uwzględniać obecny charakter zabudowy Parku Kultury w Powsinie oraz pełnioną przez niego funkcję.