Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia liczy tereny zielone. Gdzie jest ich najwięcej?PAP - 30-09-2020 10:49


Ponad jedną czwartą powierzchni Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zajmują lasy, parki i zieleńce. W Chorzowie miejskie tereny zielone zajmują 20 proc. powierzchni miasta; w Katowicach lasy to blisko 40 proc. obszaru - wynika z danych zebranych przez GZM.

Jak przekazał we wtorek Witold Trólka z biura prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dane nt. wielkości, rodzajów i znaczenia terenów zielonych na obszarze GZM monitoruje departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego. Dane te zostały opublikowane i będą aktualizowane w projekcie GreenGZM. Efekty projektu można zobaczyć na portalu InfoGZM.

Metropolia wskazuje, że wbrew utartym stereotypom, odnoszącym się do przemysłowej przeszłości wielu tamtejszych miast i gmin, tereny zieleni i lasy zajmują znaczną ich część - łącznie ponad jedną czwartą całego obszaru GZM. Same lasy to 25,4 proc. terenu Metropolii, a parki i zieleńce (wg GUS - tereny zieleni publicznej będące w gestii samorządów) to ok. 1 proc. powierzchni wszystkich jej 41 gmin.

Z danych zebranych przy tworzeniu projektu GreenGZM wynika, że największy udział powierzchni terenów zieleni ogółem w stosunku do powierzchni ma Chorzów - ok. 20 proc., m.in. dzięki największemu w Polsce Parkowi Śląskiemu.

Wśród gmin o największej bezwzględnej liczbie parków są Sosnowiec (ok. 17), a także Tychy, Bytom, Ruda Śląska oraz Katowice. W przypadku skwerów w czołówce są: Zabrze (ok. 290) Gliwice, Chorzów, Będzin i Bieruń. Pod względem udziału terenów leśnych w powierzchni na pierwszym miejscu jest Kobiór: ponad 82 proc., a wśród miast na prawach powiatu Katowice: blisko 40 proc.

Projekt GreenGZM to pierwszy zbiór informacji o terenach zieleni i lasach w GZM. W jego skład wchodzi interaktywna mapa terenów zieleni publicznej na tle kompleksów leśnych i terenów chronionych (z narzędziami rysowania, pomiaru długości i powierzchni czy sortowania oraz możliwością zestawienia z ortofotomapą). Dla każdego parku opracowano opis z informacją o atrakcjach i zestawem zdjęć.

W projekcie GreenGZM przygotowano też broszurę informacyjną, zawierająca zestaw podstawowych pojęć i definicji związanych z tematyką przyrodniczą (np. teren zieleni, las, rozwój zrównoważony, system przyrodniczy miasta, usługi ekosystemowe, zielona infrastruktura itp.) oraz podstawowe dane liczbowe i procentowe dla GZM nt. terenów zieleni i lasów.

"Terenów zieleni nie można postrzegać jako obciążenie budżetowe, generujące jedynie konieczność utrzymania i pielęgnacji. Warto widzieć w nich czynnik podnoszący atrakcyjność gminy. Nie tylko pod względem komercyjnym, ale przede wszystkim pod względem kreowania zdrowych i przyjaznych warunków życia" - wskazała cytowana przez Trólkę Agnieszka Szczepańska-Góra z departamentu strategii i polityki przestrzennej.

Samorządowcy z GZM przypominają, że obecne zasoby przyrodnicze w gminach i miastach członkowskich lub w ich sąsiedztwie, to częściowo efekt inicjatywy z lat 60. ub. wieku - stworzenia tzw. Leśnego Pasa Ochronnego dla ówczesnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Aby dostać się do mapy, należy wejść na portal InfoGZM http://infogzm.metropoliagzm.pl/ i wybrać zakładki: "analizy", "mapy" i "GreenGZM".

Portal InfoGZM, koordynowany przez departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego, gromadzi dane dot. demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin GZM. Na portalu znajdują się raporty, prezentacje i opracowania, również prezentujące Metropolię na tle reszty kraju.

Od pewnego czasu portal InfoGZM prezentuje m.in. najważniejsze informacje dotyczące pandemii COVID-19. Portal jest aktualizowany, rozszerzany o nowe treści, ostatnio m.in. o dane dotyczące rynku pracy w Metropolii, także w kontekście epidemii, czy prognozy demograficzne. Portal jest elementem Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, mogących wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM. Dane te mają też służyć merytorycznemu wsparciu pracy poszczególnych departamentów urzędu metropolitalnego.