Katowice przed Światowym Forum Miejskim promują Cele Zrównoważonego RozwojuPAP - 21-07-2020 09:00


Przed Światowym Forum Miejskim 2022, które za dwa lata zorganizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i samorząd Katowic, gospodarz imprezy prezentuje w przestrzeni miasta 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób. Jej poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, tegoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, poinformowano w maju ub. roku. Na zakończenie tegorocznego Forum w Abu Zabi w lutym br. szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że tematami przewodnimi WUF w Katowicach będą sprawiedliwa transformacja i zmiany dające szansę na rozwój.

Niezależnie, przygotowując się do imprezy, katowicki samorząd zorganizował kampanię mającą informować, jak miasto realizuje siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W poniedziałek biuro prasowe katowickiego magistratu przypomniało, że w ostatnich tygodniach w mieście stopniowo pojawiały się zmieniane co tydzień billboardy akcji.

Znalazły się na nich kolejno: liczba 17 i siedemnaście znaków zapytania, następnie wyjaśnienie, że chodzi o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a w końcu wyszczególnienie wszystkich celów. Teraz na katowickim rynku stanęła udekorowana elementami zieleni, wykonana z surowców z recyklingu instalacja, mająca być jednym z narzędzi obrazujących działania miasta.

"Głównym jej elementem jest sześcian o wymiarach ok. 2,5 m, na którym pojawiać się będą w cyklu kilkudniowym kolejne informacje o celach realizowanych przez miasto. Każdemu celowi zostanie przyporządkowany nowy element instalacji, którego zadaniem będzie prezentacja konkretnych działań. Częścią instalacji jest podświetlana mapa świata, zasilana bateriami słonecznymi" - napisano w poniedziałkowej informacji.

"Analiza działań Katowic na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana przez nas pod kątem siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, pomoże nam lepiej przygotować się do wydarzenia, które będziemy gościć już za dwa lata" - ocenił cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

"Chcielibyśmy już teraz podzielić się z mieszkańcami efektami naszych badań zwłaszcza, że jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona +kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku+" - dodał Krupa.

Dotąd instalacja prezentuje cele: "Koniec z ubóstwem" i "Zero głodu". Na rzecz pierwszego z nich - jak wymieniają władze Katowic - w mieście działa 19 placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną ( w ub. roku korzystało z nich 1410 osób), 8 centrów aktywności lokalnej czy program zwolnień od podatku od nieruchomości dla działających non-profit na rzecz osób podatnych na zagrożenia (w ub. roku 21 podmiotów).

Pod kątem eliminowania głodu Katowice m.in. realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego finansowane są 3 jadłodajnie i 2 punkty wydawania żywności. W mieście działa też jadłodzielnia - punkt z lodówką, gdzie można zostawiać żywność, którą mogą częstować się potrzebujący.

Światowe Forum Miejskie organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zawierającą Cele Zrównoważonego Rozwoju państwa członkowskie ONZ przyjęły rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 r.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, to: eliminacja ubóstwa, głodu, zapewnienie zdrowia i jakości życia, jakości edukacji, równości płci, dostępu do czystej wody i energii, stabilny wzrost i godna praca, innowacyjność, przemysł i infrastruktura, zmniejszenie nierówności, zapewnienie zrównoważonych miast i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, ochrona mórz i zrównoważone gospodarowanie zasobami lądowymi, promocja pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji oraz wzmocnienie partnerstwo na rzecz tych celów.