Krakowscy radni dyskutują o uchwale krajobrazowejUM Kraków - 26-02-2020 14:28


Radni, przedstawiciele mieszkańców i branży reklamowej dyskutują na temat poprawek do projektu tzw. uchwały krajobrazowej. Do projektu wpłynęły dwie autopoprawki i ponad 30 poprawek.

Poprawa standardów jakościowych i estetyki przestrzeni publicznych to podstawowy cel tzw. uchwały krajobrazowej, której projektem zajmuje się Rada Miasta. Dokument precyzuje zasady i warunki sytuowania na terenie Krakowa obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad projektem ruszyły jesienią 2015 r. Był on trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu. Do pierwotnej propozycji wprowadzano zmiany, a nowe rozwiązania były szeroko dyskutowane i konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.

Poprawki, które zostały złożone do projektu uchwały, dotyczą przede wszystkim skrócenia okresu vacatio legis tj. terminu wejścia w życie uchwały zamiast z dniem 1 lipca 2020 r. na okres po upływie 30 dni od ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym i skrócenia okresu dostosowawczego z 24 na 12 miesięcy. Radni proponują m.in. zwolnienie z konieczności dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powstałych legalnie przed wejściem w życie uchwały; dostosowanie do warunków uchwały także tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powstałych do roku 1989, a także określenie jednolitego zwieńczenia dla słupów plakatowo-reklamowych na obszarze całego miasta (w kształcie kopuły) i wprowadzenie zakazu podświetlania słupów plakatowo-reklamowych. W ocenie prezydenta Krakowa, przyjęcie większości poprawek skutkować będzie koniecznością ponowienia czynności proceduralnych.

Jeśli radni przegłosują uchwałę, wejdzie ona w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Zawarte w dokumencie zakazy, warunki i zasady będą stosowane do obiektów sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, które już istnieją, będzie trzeba dostosować do nowych wymogów w terminie do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Wymóg ten nie będzie dotyczył obiektów małej architektury, które będą istnieć w dniu wejścia w życie nowych przepisów.