Powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziorka CzerniakowskiegoPAP - 25-09-2020 09:46


Stołeczni radni w czwartek przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jeziorka Czerniakowskiego.

Jak zapisano w uzasadnieniu uchwały, sporządzenie takiego planu jest potrzebne, ponieważ chodzi o teren, który jest położony w granicach Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, które wchodzą w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren ten to własność Warszawy, ale jego niewielka część znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Są tam również grunty Skarbu Państwa oraz działki prywatne. Teren położony jest w Dzielnicy Mokotów i ma powierzchnię ok. 102 ha.

Niemal w całości jest niezabudowany i objęty różnymi formami ochrony przyrody. Wyjątkiem jest przebieg ulic przecinających teren w kierunku wschód-zachód oraz kwartałem zabudowy w rejonie skrzyżowania ul. Powsińskiej i ul. Augustówka, obiektów sportowych przy ul. Jeziornej 2 i Gołkowskiej 2 oraz kompleksu ogródków działkowych w południowej części obszaru.

Przystąpienie do sporządzenia planu dla rejonu jeziorka - jak uzasadniono w przyjętej uchwale - wynika z konieczności ustalenia szczegółowego sposobu zagospodarowania i zasad możliwości inwestycyjnych przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Celem regulacji zawartych w planie będzie także stworzenie podstaw formalno-prawnych do podejmowania decyzji administracyjnych prowadzących do ewentualnych przekształceń z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i z dostosowaniem do lokalnych uwarunkowań.

Stworzenie planu pozwoli ponadto na opracowanie założeń koncepcji zarządzania i zagospodarowania terenem rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie pod kątem edukacji ekologicznej, ustalenie zasad lokalizowania nowej zabudowy i ustalenie zasad zagospodarowania dla istniejącej zabudowy dla obszarów usług sportu oraz usług w rejonie ul. Powsińskiej.

Jeziorko Czerniakowskie to naturalny zbiornik wodny o powierzchni ponad 14 ha, długości ok. 1,65 km, szerokości 0,11 km i maksymalnej głębokości 4,2 m. Jest on jednym z wielu starorzeczy tworzących jedyny w swoim rodzaju układ wodny ciągnący się od ujścia Jeziorka aż do Siekierek, na tarasie zalewowym Wisły. Teren rezerwatu to enklawa przyrodnicza stolicy.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Jeziorko Czerniakowskie jest ostoją zarówno gatunków wodnych i związanych z wodą, jak też różnych zwierząt lądowych. Ze względu na trudno dostępne dla drapieżników gęste zarośla szuwarowe, zakrzewienia i stare drzewa, rezerwat jest ostoją wielu gatunków ptaków wodnych.(PAP)

nmk/ aj/