Program Warszawski na straży zrównoważonego rozwojuPAP - 13-10-2017 16:10


Monitoring i raportowanie stanu lasów w strefie umiarkowanego klimatu oraz tworzenie polityk gwarantujących zrównoważone gospodarowanie lasami - to główne cele Programu Warszawskiego, jaki został przyjęty podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej lasów.

Konferencja "Las 2017", czyli wspólna sesja Komitetu ds. Lasów i Przemysłu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) oraz Europejskiej Komisji ds. Leśnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), odbywała się od poniedziałku do piątku. W jej trakcie przedstawiciele organizacji międzynarodowych, ministrowie dyskutowali nt. wykorzystywania lasów i produktów drzewnych w wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju.

- Podczas spotkania przedstawicieli krajów z regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Warszawie uzgodniono, że zrównoważona gospodarka leśna oraz długofalowe, zrównoważone pozyskiwanie produktów drzewnych przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu - podkreślono w piątkowym komunikacie resortu środowiska.

Jak dodano, w trakcie spotkania wynegocjowano Warszawski Zintegrowany Program Prac na lata(2018-2021) tzw. program warszawski. Obejmuje on 43 proc. lasów na świecie, w tym blisko 100 proc. lasów borealnych oraz większość lasów klimatu umiarkowanego. Ministerstwo wyjaśniło, że będzie on wdrażany w Ameryce Północnej, Europie, Azji Środkowej i Rosji, odpowiadających za prawie 60 proc. globalnej produkcji drewna okrągłego oraz powiązanych produktów drzewnych.

- Lasy odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Jesteśmy dumni, że spotkanie, podczas którego przyjęto Warszawski Zintegrowany Program Prac, odbyło się właśnie w Polsce. Dokument ten pełni funkcję podstawowego planu działania dla naszych lasów na najbliższe lata, a także stanowi istotny wkład w realizację Globalnych Celów Gospodarki Leśnej, Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Porozumienia Paryskiego - podkreślił cytowany w komunikacie minister środowiska Jan Szyszko.

Program Warszawski obejmuje cztery obszary: monitoring i raportowanie dotyczące stanu lasów w regionie; narzędzia polityki gwarantujące udział zrównoważonej gospodarki leśnej w realizacji celów międzynarodowych; zwiększanie świadomości i upowszechnianie informacji o lasach; budowanie potencjału i pomoc techniczna w drodze współpracy międzynarodowej dla krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.

- Program Warszawski dotyczy takich kwestii, jak odtworzenie krajobrazu leśnego, łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, wkład lasów w zieloną gospodarkę, strategie komunikacji w sektorze leśno-drzewnym oraz krajowe systemy monitorowania lasów i raportowania statystycznego - wytłumaczono. (PAP)