Projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej gotowyPropertyDesign.pl - 28-05-2020 13:23


Prace nad przyjęciem uchwały krajobrazowej w Gdyni zbliżają się do końca. Gotowy jest projekt, który został przesłany do niezbędnych uzgodnień. Tym samym już tylko kilka kroków dzieli miasto do rozpoczęcia zmian tworzących KLIMATyczną Przestrzeń Gdyni.

Początek prac nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej sięga momentu wejścia w życie sejmowej ustawy, która dokonała nowelizacji wielu przepisów. Na jej podstawie samorządy zyskały narzędzia prawne, dające możliwość uporządkowania przestrzeni publicznej z chaosu reklamowego oraz dbałości o krajobraz. Krótko po ogłoszeniu ustawy, Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę zobowiązującą Prezydenta do przygotowania projektu tzw. uchwały krajobrazowej „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane".

Harmonogram prac

Uchwała intencyjna była pierwszym krokiem. Kolejny to wstępne konsultacje społeczne, które obejmowały m.in.: zbieranie uwag do uchwały, przeprowadzenie ankiety internetowej, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Wypracowane oczekiwania przedstawicieli różnych grup interesariuszy zostały podsumowane w raporcie, po czym rozpoczęły się prace nad projektem uchwały. Trwały dość długo, ze względu na niedoskonałość legislacji - liczne samorządy w Polsce borykały się ze skargami do sądów administracyjnych na tego rodzaju uchwały. Do maja br. analizowano orzeczenia sądowe, konsultowano się z ekspertami i skrupulatnie przygotowywano projekt.
 
- Gdynia jest miastem nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się i odpowiadającym współczesnym trendom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Informacja wizualna jest nieodłącznym elementem nowoczesnej przestrzeni miejskiej, jednak tylko wtedy, gdy wykonana jest w sposób estetyczny oraz profesjonalny, z poszanowaniem architektury i kontekstu miejsca. Stąd niezwykle ważne jest wprowadzenie uchwały krajobrazowej w Gdyni. Cieszę się, że zakończyliśmy kluczowy etap prac i wierzę, że już wkrótce zostanie ona przyjęta.

Teraz czas na wymagane ustawą poddanie projektu uzgodnieniom z: wojewódzkim konserwatorem zabytków, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, marszałkiem województwa oraz przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.

Po pozytywnym zakończeniu uzgodnień, uchwała zostanie wyłożona do publicznego wglądu i rozpocznie się zbieranie uwag do projektu. Gdy uwagi zostaną rozpatrzone, pozostanie przyjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Gdyni.
 
- Wprowadzenie uchwały krajobrazowej jest konieczne, by skutecznie rozwiązać problemy estetyczne i przestrzenne w naszym mieście. Bez podjęcia uchwały nie ma możliwości świadomego oddziaływania na krajobraz miejski – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - W przestrzeni miejskiej nie brakuje niestety nielegalnych, źle zaprojektowanych i nieestetycznych urządzeń reklamowych. Przykładem może być reklama na kółkach niewymagająca zgłoszeń, w obecnym stanie prawnym pozostająca poza kontrolą. Tablice na przyczepach sytuowane są zazwyczaj z pominięciem obowiązujących odległości od krawędzi jezdni wynikających z ustawy o drogach publicznych. Poza aspektem estetycznym ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku z powyższym zapisy uchwały nie dopuszczają reklam niezwiązanych z gruntem – dodaje. 

- Założeniem ustawy i uchwały jest wprowadzenie ładu przestrzennego. Obecna sytuacja, z tysiącami samowolnie ulokowanych w przestrzeni publicznej reklam jest nieakceptowalna. Prace nad gdyńską uchwałą wymagały jednak rozstrzygnięcia jak potraktować tych przedsiębiorców, którzy legalnie prowadzą działalność reklamową. Z myślą o nich wprowadziliśmy przepis, który legalnie powstałym reklamom  pozwala funkcjonować przez pięć lat. Takich reklam jest niewiele, ale uznaliśmy, że traktowanie ich na równi z tymi, którzy prowadzą działalność niezgodnie z przepisami byłoby niesprawiedliwe – mówi wiceprezydent Michał Guć.

Co się zmieni?

- Miasto Gdynia od wielu lat dba o wysoką jakość funkcjonalną i estetyczną przestrzeni miejskiej. Zrealizowaliśmy mnóstwo projektów informacyjnych, edukacyjnych i promujących dobre praktyki rozwiązań szyldziarskich i reklamowych. Na bieżąco dbamy o wysoką jakość informacji wizualnej zarówno tej miejskiej, jak i komercyjnej. W projektach zagospodarowania przestrzeni publicznej, z roku na rok stosujemy coraz to nowsze i bardziej funkcjonalne elementy małej architektury o wysokich standardach estetycznych i technicznych. Projekt uchwały krajobrazowej, nad którym wraz z zespołem pracujemy, jest następnym ważnym krokiem w kierunku podnoszenia jakości estetycznej przestrzeni publicznej naszego miasta. Wyrażam głęboką nadzieję, że uda nam się szybko uzyskać, wymagane ustawą, uzgodnienia i opinie oraz że projekt w niedługim czasie będziemy mogli wyłożyć do publicznego wglądu – mówi Jacek Piątek, plastyk Gdyni.

Ustawa krajobrazowa wprowadziła do innych aktów prawnych szereg definicji, m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego i priorytetowego. Do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego oddane zostały nowe instrumenty mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin określać mogą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na konkretnie wyznaczonych obszarach wprowadzać można np. zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych i zarządzić wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń uchwały.
 
Gdynię podzielono na dwie strefy: A i B. Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.
 
Strefa A (zaostrzonego rygoru wizualnego) obejmować będzie między innymi: centralny obszar miasta w tym śródmieście, obszary dziedzictwa kulturowego, zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o wysokiej wartości urbanistycznej, architektonicznej i widokowej. Strefa B (rygoru wizualnego) obejmuje pozostałą część Gdyni. Uchwała nie będzie miała zastosowania na obszarach terenów zamkniętych, np. wojskowych. Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w strefie A. Przyjmuje się zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Planuje się wprowadzenie odległości między reklamami oraz odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Należy spodziewać się zakazu wieszania reklam a w szczególności banerów i reklamy drobnej na ogrodzeniach.

Proces porządkowania dotyczyć będzie również szyldów na budynkach. Przewiduje się ograniczenie ich ilości oraz dostosowanie do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne do standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury.