Przebudowa szybu, podziemna kolej i nowa trasa w Kopalni Soli WieliczkaPAP - 07-12-2015 10:07


Przebudowa XIX-wiecznego szybu Paderewskiego, uruchomienie transportu kolejowego na III poziomie kopalni i nowej trasy turystycznej oraz wybudowanie pawilonu wystawowego na powierzchni to najnowsze plany w Kopalni Soli Wieliczka.

Okazją do przedstawienia zamierzeń i podsumowania działań w kopalni była tegoroczna Barbórka. Wielicka kopalnia ma dwie patronki: patronkę wszystkich górników św. Barbarę oraz patronkę górników solnych św. Kingę.

"Mamy już gotowy projekt przebudowy XIX-wiecznego szybu Ignacego Paderewskiego, który ma służyć celom turystycznym. Prace ruszą na przełomie roku i potrwają do połowy 2018" - powiedział podczas piątkowej akademii barbórkowej prezes Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" SA Kajetan d'Obyrn.

W kopalni realizowany jest też duży projekt związany z odtwarzaniem historycznego transportu na III poziomie kopalni. Tory kolejowe położone będą na odcinku ponad 1 kilometra, a projekt zakończony zostanie w przyszłym roku.

"Chcemy przywrócić blask dawnej kolei, usprawnić górnikom transport materiałów i urobku, a także udostępnić do zwiedzania niezwykle cenny historycznie i przyrodniczo rejon kopalni" - powiedział d'Obyrn. Na przygotowywanej trasie w tym roku górniczo zabezpieczano komorę Agenora Gołuchowskiego, chodnik Pistek, część podłużni Hauer i poprzeczni Kaniów oraz poprzecznię Wałczyn.

Kopalnia planuje również stworzenie dodatkowej podziemnej trasy zwiedzania. Według prezesa, "będzie to nie tylko turystyczna atrakcja, ale też szansa na zabezpieczenie i udostępnienie kolejnych bezcennych komór i chodników".

Powstaje też projekt budowy na powierzchni wielofunkcyjnej hali wystawienniczej, w której eksponowane będą dawne maszyny wyciągowe. Zostanie w nim także odtworzona i multimedialnie ożywiona próżniowa warzelnia soli.

Jak podkreślił d'Obyrn, 2015 rok upłynął w Kopalni Soli "Wieliczka" pod znakiem rekordów - zarówno turystycznych, jak i na polu prac górniczych.

"2015 rok planujemy zamknąć liczbą 1 miliona 380 tysięcy turystów. Oznaczać to będzie wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i aż o 40 proc. porównując z rokiem 2009" - powiedział. Według niego, "turystyczny sukces nie byłby jednak możliwy, gdyby nie intensywne prace górnicze".

"W mijającym roku zabezpieczaliśmy aż 12 zabytkowych komór i kilkanaście chodników, a przecież prace obejmują zasięgiem również te niezabytkowe rejony podziemi" - powiedział d'Obyrn.

Jak przyznał, pod ziemią "praca wre" i nie ma właściwie poziomu (jest ich wraz z międzypoziomami kilkanaście), na którym nie pracują górnicy. Stawiają drewniane obudowy, przebudowują chodniki, wzmacniają stropy i ociosy komór szkłoepoksydowymi kotwami - wszystko po to, by pod ziemią było jeszcze bezpieczniej, a bezcenny zabytek przetrwał kolejne stulecia.

Ostatnie lata przyniosły także intensyfikację działań na rzecz ochrony zabytku przed dopływem wód pozazłożowych i powierzchniowych. W tym celu prowadzi się (m.in. w rejonach niezabytkowych) prace podsadzkowe i iniekcyjne, polegające na wypełnianiu zbędnych pustek piaskiem bądź substancjami uszczelniającymi w celu wzmocnienia górotworu. Każdego roku w wielickich podziemiach podsadza się ponad 100 tys. m sześc. zbędnych pustek, dalsze kilka tysięcy m sześc. wypełnia iniektami, a prace te poprzedzają przebudowy chodników, wiercenia otworów, montaże rurociągów i tam.

Kopalnia Soli "Wieliczka" konsekwentnie wzbogaca także ofertę turystyczną. W ostatnim roku obok Trasy turystycznej, Trasy górniczej, szlaku Tajemnice wielickiej kopalni i szlaku pielgrzymkowego "Szczęść Boże" pojawiły się dwie nowe propozycje: "Młody górnik" i "Skarb dla zuchwałych".

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. W ciągu siedmiu stuleci górnicy wyrobili w niej 7,5 mln metrów sześciennych tzw. pustek poeksploatacyjnych. W tym czasie na dziewięciu poziomach sięgających do 327 metrów w głąb wydrążono 26 szybów i wybrano sól z 2040 komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 300 km korytarzy.

Zorganizowany ruch turystyczny odbywa się od końca XVIII w. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W czerwcu 2013 r. na listę wpisany został również Zamek Żupny i kopalnia soli w Bochni. W ten sposób na liście jako "Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni" znalazły się wszystkie trzy obiekty związane z historycznym wydobyciem soli w Małopolsce.

Obiekty te razem z warzelniami i składami soli utworzyły powstałe pod koniec XIII wieku przedsiębiorstwo królewskie Żupy Krakowskie. Przedsiębiorstwo działało przez blisko 500 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski w r. 1772. Żupa krakowska była największym w dawnej Rzeczypospolitej zakładem przemysłowym i jednym z największych w Europie.

Obecnie działanie kopalni jako przedsiębiorstwa państwowego polega na zabezpieczeniu zabytkowej substancji, głównie poprzez utylizację wód zasolonych. Produkcja soli jest wymuszona w procesie zabezpieczania kopalni.