Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich latPropertyDesign.pl - 20-12-2021 12:25


Nowy Targ, Młyn Maria i Ogrody Graua - oto mocna trójka projektowa wrocławskiej pracowni Maćków ostatnich dwóch lat. Oto jak Zbigniew Maćków poprzez swoje realizacje wprowadza życie do miasta.

Nowy Targ

Oddana do użytku w 2019 r. inwestycja Nowy Targ to siedmiokondygnacyjny budynek w samym centrum Wrocławia. Obiekt jest zlokalizowany pomiędzy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych pl. Dominikańskiego a turystyczną i rekreacyjną częścią miasta. Z budynku w kilka minut można dotrzeć do Rynku, Panoramy Racławickiej, Wyspy Słodowej i Ostrowa Tumskiego. Jest to pierwszy projekt biurowy Skanska z betonową fasadą. Budynek uzyskał certyfikaty Green Building, LEED Platinum oraz „Obiekt bez barier”, co świadczy o tym, że jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób odwiedzających go z małymi dziećmi.

 - Po­wo­jen­na obu­do­wa pla­cu No­wy Targ pod­le­ga od kil­ku lat suk­ce­syw­nej re­wa­lo­ry­za­cji, po­dob­nie jak je­go na­wierzch­nia – prze­bu­do­wa­na w 2013 r. we­dług pro­jek­tu Ro­ma­na Rut­kow­skie­go. Są­sia­du­ją­cy z kwar­ta­łem bu­dy­nek Urzę­du Miej­skie­go wy­zna­cza w tym wnę­trzu urba­ni­stycz­nym stan­dard gma­chu. W tym bar­dzo pre­cy­zyj­nie okre­ślo­nym kon­tek­ście za­le­ża­ło nam, aby bu­dy­nek ce­cho­wał się wiel­ko­miej­ską ar­chi­tek­tu­rą o do­brej, do­sto­so­wa­nej do oto­cze­nia ska­li i trwa­ło­ścią roz­wią­zań ma­te­ria­ło­wych. Jed­no­cze­śnie sta­ra­li­śmy się stwo­rzyć mo­del biu­row­ca, któ­ry nie jest in­tro­wer­tycz­ną struk­tu­rą, wy­ko­rzy­stu­ją­cą je­dy­nie ide­al­ne po­ło­że­nie i za­sta­ną in­fra­struk­tu­rę mia­sta - mówi Zbigniew Maćków, założyciel pracowni.

Młyn Maria

Młyn Maria to zabytkowa nieruchomość, położona w centrum Wrocławia na dwóch odrzańskich wyspach Piasek i Młyńskiej. Pierwszy młyn przy ulicy Staromłyńskiej powstał w 1242 r. Potem wielokrotnie zmieniał właścicieli, jak również swoją architektoniczną strukturę. Na przełomie XIX i XX wieku przeszedł gruntowną modernizację i stał się jednym z najbardziej efektywnych młynów w regionie. Powojenny rozwój przemysłu spożywczego na obrzeżach Wrocławia wygasił podstawową, produkcyjną funkcję Młyna. Przez stulecia tylko jedna rzecz nie uległa zmianie: towarzyszące mu wiernie kanały młyńskie.

Wyjściowym założeniem do projektu było zachowanie i wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych budowli. Na inwestycję Młyn Maria składają się zarówno budynki, jak również nabrzeża i kanały, które są świadkiem kilkusetletniej tradycji przemysłu zbożowego na wyspach odrzańskich. Inwestycja zakładała wprowadzenie do budynków funkcji mieszkalno-usługowych.

- Obiekt był trud­nym wy­zwa­niem in­ży­nier­sko-kon­ser­wa­tor­skim. Re­mon­tu obok bu­dyn­ków ist­nie­ją­cych wy­ma­ga­ły tak­że ka­na­ły z ist­nie­ją­cą in­fra­struk­tu­rą moc­no nad­wy­rę­żo­ną przez czas i po­wódź z 1997 ro­ku. Ca­łość za­ło­że­nia znaj­do­wa­ła się pod ści­słą ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską. Ist­nie­ją­ce otwo­ry okien­ne funk­cjo­nu­ją­ce w obiek­cie młyń­skim po­więk­szo­no po­zo­sta­wia­jąc pier­wot­ny otwór wi­docz­nym oraz róż­ni­cu­jąc sto­pień prze­zier­no­ści do­da­ne­go prze­szkle­nia. Dzię­ki te­mu wa­run­ki do­świe­tle­nia miesz­kań zo­sta­ły po­pra­wio­ne, a ory­gi­nal­na dys­po­zy­cja fa­sa­dy za­cho­wa­na - zdradzają architekci.

Ogrody Graua

Zabytkowy pałacyk w Ogrodach Graua przetrwał dwie wojny i burzliwe czasy powojenne, by w latach 90. trafić na listę zabytków. W 2020 r. Maćków Pracownia Projektowa odrestaurowała go, co pomogło adaptacji na luksusowe mieszkania.

We wnętrzach pałacyku Ogrodów Graua nie ma nic powszedniego, są w każdym calu unikatowe. Już hall wejściowy daje poczucie przeniesienia się do XIX-wiecznej, miejskiej rezydencji. Uwagę przykuwają odrestaurowane detale, takie jak zdobienia drzwi czy drewniane schody z rzeźbioną balustradą.

- Budynki stanowią z jednej strony ramę dla zespołu parkowego, z drugiej tworzą oprawę ul. Gdańskiej, łącząc otwarty charakter działki ze skalą otaczającej zabudowy kwartałowej, nawiązując do jej wysokości i kontynuując linię zabudowy. Wokół budynków, na części terenu, zaprojektowano ogródki przynależne mieszkaniom zlokalizowanym na parterze - mówią architekci pracowni.