REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 20 gru 2021 12:25
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Młyn Maria w centrum Wrocławia, fot. mat. pras.
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat
Topowe realizacje Maćków Pracowni Projektowej ostatnich lat

Nowy Targ, Młyn Maria i Ogrody Graua - oto mocna trójka projektowa wrocławskiej pracowni Maćków ostatnich dwóch lat. Oto jak Zbigniew Maćków poprzez swoje realizacje wprowadza życie do miasta.

REKLAMA

Nowy Targ

Oddana do użytku w 2019 r. inwestycja Nowy Targ to siedmiokondygnacyjny budynek w samym centrum Wrocławia. Obiekt jest zlokalizowany pomiędzy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych pl. Dominikańskiego a turystyczną i rekreacyjną częścią miasta. Z budynku w kilka minut można dotrzeć do Rynku, Panoramy Racławickiej, Wyspy Słodowej i Ostrowa Tumskiego. Jest to pierwszy projekt biurowy Skanska z betonową fasadą. Budynek uzyskał certyfikaty Green Building, LEED Platinum oraz „Obiekt bez barier”, co świadczy o tym, że jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób odwiedzających go z małymi dziećmi.

 - Po­wo­jen­na obu­do­wa pla­cu No­wy Targ pod­le­ga od kil­ku lat suk­ce­syw­nej re­wa­lo­ry­za­cji, po­dob­nie jak je­go na­wierzch­nia – prze­bu­do­wa­na w 2013 r. we­dług pro­jek­tu Ro­ma­na Rut­kow­skie­go. Są­sia­du­ją­cy z kwar­ta­łem bu­dy­nek Urzę­du Miej­skie­go wy­zna­cza w tym wnę­trzu urba­ni­stycz­nym stan­dard gma­chu. W tym bar­dzo pre­cy­zyj­nie okre­ślo­nym kon­tek­ście za­le­ża­ło nam, aby bu­dy­nek ce­cho­wał się wiel­ko­miej­ską ar­chi­tek­tu­rą o do­brej, do­sto­so­wa­nej do oto­cze­nia ska­li i trwa­ło­ścią roz­wią­zań ma­te­ria­ło­wych. Jed­no­cze­śnie sta­ra­li­śmy się stwo­rzyć mo­del biu­row­ca, któ­ry nie jest in­tro­wer­tycz­ną struk­tu­rą, wy­ko­rzy­stu­ją­cą je­dy­nie ide­al­ne po­ło­że­nie i za­sta­ną in­fra­struk­tu­rę mia­sta - mówi Zbigniew Maćków, założyciel pracowni.

Młyn Maria

Młyn Maria to zabytkowa nieruchomość, położona w centrum Wrocławia na dwóch odrzańskich wyspach Piasek i Młyńskiej. Pierwszy młyn przy ulicy Staromłyńskiej powstał w 1242 r. Potem wielokrotnie zmieniał właścicieli, jak również swoją architektoniczną strukturę. Na przełomie XIX i XX wieku przeszedł gruntowną modernizację i stał się jednym z najbardziej efektywnych młynów w regionie. Powojenny rozwój przemysłu spożywczego na obrzeżach Wrocławia wygasił podstawową, produkcyjną funkcję Młyna. Przez stulecia tylko jedna rzecz nie uległa zmianie: towarzyszące mu wiernie kanały młyńskie.

Wyjściowym założeniem do projektu było zachowanie i wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych budowli. Na inwestycję Młyn Maria składają się zarówno budynki, jak również nabrzeża i kanały, które są świadkiem kilkusetletniej tradycji przemysłu zbożowego na wyspach odrzańskich. Inwestycja zakładała wprowadzenie do budynków funkcji mieszkalno-usługowych.

- Obiekt był trud­nym wy­zwa­niem in­ży­nier­sko-kon­ser­wa­tor­skim. Re­mon­tu obok bu­dyn­ków ist­nie­ją­cych wy­ma­ga­ły tak­że ka­na­ły z ist­nie­ją­cą in­fra­struk­tu­rą moc­no nad­wy­rę­żo­ną przez czas i po­wódź z 1997 ro­ku. Ca­łość za­ło­że­nia znaj­do­wa­ła się pod ści­słą ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską. Ist­nie­ją­ce otwo­ry okien­ne funk­cjo­nu­ją­ce w obiek­cie młyń­skim po­więk­szo­no po­zo­sta­wia­jąc pier­wot­ny otwór wi­docz­nym oraz róż­ni­cu­jąc sto­pień prze­zier­no­ści do­da­ne­go prze­szkle­nia. Dzię­ki te­mu wa­run­ki do­świe­tle­nia miesz­kań zo­sta­ły po­pra­wio­ne, a ory­gi­nal­na dys­po­zy­cja fa­sa­dy za­cho­wa­na - zdradzają architekci.

Ogrody Graua

Zabytkowy pałacyk w Ogrodach Graua przetrwał dwie wojny i burzliwe czasy powojenne, by w latach 90. trafić na listę zabytków. W 2020 r. Maćków Pracownia Projektowa odrestaurowała go, co pomogło adaptacji na luksusowe mieszkania.

We wnętrzach pałacyku Ogrodów Graua nie ma nic powszedniego, są w każdym calu unikatowe. Już hall wejściowy daje poczucie przeniesienia się do XIX-wiecznej, miejskiej rezydencji. Uwagę przykuwają odrestaurowane detale, takie jak zdobienia drzwi czy drewniane schody z rzeźbioną balustradą.

- Budynki stanowią z jednej strony ramę dla zespołu parkowego, z drugiej tworzą oprawę ul. Gdańskiej, łącząc otwarty charakter działki ze skalą otaczającej zabudowy kwartałowej, nawiązując do jej wysokości i kontynuując linię zabudowy. Wokół budynków, na części terenu, zaprojektowano ogródki przynależne mieszkaniom zlokalizowanym na parterze - mówią architekci pracowni.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie