W obliczu zmian klimatycznych. Na nowo przemyśleć funkcjonowanie miastPAP - 04-03-2020 15:18


Wsparcie miast w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie, oraz poprawa jakości życia mieszkańców to główne zadanie Agendy Miejskiej - inicjatywy, którą ogłosiło Ministerstwo Klimatu.

Jak podkreślał podczas inauguracji Agendy Miejskiej minister klimatu Michał Kurtyka, współczesne miasta są obszarami, na których koncentrują się najpilniejsze współczesne wyzwania ekologiczne. Jak przypomniał, w miastach żyje dziś połowa globalnej populacji, a do 2050 r. odsetek ten wzrośnie co najmniej do dwóch trzecich. "Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga od nas przemyślenia na nowo sposobu funkcjonowania naszych miast" - podkreślał Kurtyka.

Minister wskazał, że zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest ogromnym wyzwaniem, decydującym o bezpieczeństwie i jakości życia mieszkańców. Jednocześnie tworzy szanse i potencjał dla rozwoju bardziej zrównoważonego - ocenił.

Kurtyka przypomniał, że w ostatnich latach polskie miasta otrzymały kilkaset milionów złotych na realizację projektów na zagospodarowanie wód opadowych i rozwój zieleni miejskiej. Efektem tego są konkretne przedsięwzięcia zrealizowane w miastach, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, szczególnie w zakresie zagospodarowania wód opadowych - zaznaczył. Agenda Miejska ma na celu poszerzenie tych działań oraz zwiększenie ich skuteczności i efektywność.

W ramach Agendy ministerstwo organizuje serię warsztatów we wszystkich 16 miastach wojewódzkich z udziałem przedstawicieli wszystkich podmiotów, które projektują i wdrażają politykę miejską - organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów i samorządów. Pierwsze warsztaty odbyły się w środę w Warszawie.

Cztery najważniejsze obszary Agendy Miejskiej to docenienie dobrych praktyk, dodatkowe narzędzia wsparcia, uproszczenie przepisów i działających programów, oraz wypracowanie nowych rozwiązań.

W ramach badania dobrych praktyk ministerstwo zbada postępy miast w polityce ekologicznej, w obszarach takich jak gospodarka odpadami, jakość powietrza, tereny zielone, zrównoważona mobilność i gospodarka wodno-ściekowa. Badanie przeprowadzone zostanie w dwóch kategoriach: miast do 100 tys. mieszkańców i powyżej.

Ministerstwo planuje też konkurs Miasto z Klimatem, w którym nagrodzi najlepszy projekt służący ochronie i adaptacji do zmian klimatu. Z kolei NFOŚ zorganizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie z Funduszu na jego realizację.

Elementem Agendy Miejskiej ma być uruchomienie dodatkowych narzędzi wsparciam.in. dodatkowe finansowanie inwestycji miejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będą też konkursy na dofinansowanie projektów m.in. w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, miejskich systemów ciepłowniczych, kogeneracji, ochrony ekosystemów, działań proklimatycznych w szkołach, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Funduszy norweskich i EOG.

Agenda zakłada też uproszczenie przepisów i funkcjonujących programów, m.in. programu Czyste Powietrze. Ministerstwo ma też zaproponować zmiany wspierające rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Celem warsztatów będzie z kolei wypracowanie konkretnych rozwiązań, np.: inicjatyw legislacyjnych, mechanizmów finansowych, prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców miast.