Większa dotacja dla Bytomia na rewitalizację podwórek i kamienicPAP - 27-05-2020 15:52


O blisko 5 mln zł zarząd woj. śląskiego zwiększył wartość unijnej dotacji dla Bytomia w jednym z zadań tamtejszego programu rewitalizacji. Chodzi o prace remontowe na podwórzach i w starych kamienicach w Śródmieściu i dzielnicy Rozbark.

O zwiększeniu dotacji do zadania "Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark" poinformowała w środę na swoim facebookowym profilu członek zarządu woj. śląskiego Izabela Domogała. Dotąd projekt ten miał wartość 20,06 mln zł, przy unijnej dotacji na poziomie 15,86 mln zł. Decyzją zarządu woj. śląskiego dotację zwiększono o 4,6 mln zł.

Zgodnie z opisem na liście przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ przedmiotem projektu "Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark" są roboty budowlane w zdegradowanych budynkach i obiektach poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni miejskich i przyległego otoczenia.

Cały projekt obejmuje roboty dotyczące podwórek przy ul. Siemianowickiej 16-18, Katowickiej 11-13, 34, 60, Piekarskiej 27, 43, 45, Piłsudskiego 15, Żeromskiego 32, 34, 36, 38, a także podwórek wraz z budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38-40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23 - z wyburzeniami, wyposażeniem w brakującą infrastrukturę, remontami i podłączeniami sieci gazowej.

Chodzi o remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych - traktowane jako część większego założenia, mającego na celu: odnowienie zubożonych obszarów publicznych, przeniesienie sanitariatów z części wspólnych do lokali, wyburzenie oficyn i zabudowań gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenów po wyburzeniach, wymianę i zakup instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacje budynków (do 30 proc. wartości całkowitych tzw. kosztów kwalifikowalnych projektu) z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażeniem w infrastrukturę towarzyszącą.

W unijnym projekcie oszacowano, że bezpośrednio z przebudowanej infrastruktury będzie korzystało ponad 300 osób. Przedsięwzięcie realizowane jest w trybie pozakonkursowym (w przypadku Bytomia w tym trybie prowadzone są praktycznie wszystkie projekty inwestycyjne - jako tzw. projekty Obszaru Strategicznej Interwencji).

Miasto stara się realizować swoje przedsięwzięcia rewitalizacyjne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+". Dokument ten został przyjęty trzy lata temu, we wrześniu ub. roku został zaktualizowany.

Z poprzedzającego aktualizację monitoringu wynikało m.in., że aby ożywić miasto, należy więcej uwagi i środków skierować na Śródmieście. Zrewitalizowane ma odzyskać funkcję centrotwórczą: przyciągać inwestorów i stać się przestrzenią integracji mieszkańców.

Aktualizację poprzedził też nabór przedsięwzięć uzupełniających GPR. Obejmują one m.in.: remonty kamienic, zagospodarowanie terenów zewnętrznych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego oraz infrastruktury społecznej (centra usług społecznościowych, przedszkola, żłobki) czy renowacje obiektów zabytkowych.

Pod kątem Bytomia - jako miasta szczególnie dotkniętego problemami społecznymi i infrastrukturalnymi - zarezerwowano do wykorzystania w obecnym śląskim Regionalnym Programie Operacyjnym 100 mln euro w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. To specjalna pula środków dla terenów problemowych, na których występuje największa degradacja społeczna, przestrzenna, środowiskowa i gospodarcza.

Ogółem środki dla Bytomia związane z rewitalizacją szacowano w poprzednich latach na miliard złotych. Nie wiadomo jednak, jaką część tych funduszy ostatecznie uda się miastu pozyskać