Zakończono prace nad projektem planu miejscowego tzw. poznańskich SzachtPAP - 07-12-2020 14:41


Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zakończyła prace nad projektem planu miejscowego, który ma chronić ponad 100 ha cennych terenów tzw. poznańskich Szacht – poinformował w poniedziałek poznański magistrat. Decyzję o przyjęciu planu podejmą poznańscy radni.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miasta. Projekt uzyskał już pozytywną opinię Komisję Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania.

Jak przypomniał poznański magistrat, teren objęty opracowaniem znajduje się w południowej części miasta i obejmuje obszar tzw. Szacht oraz miejsc pod zabudowę w rejonie m.in. ulicy Mieleszyńskiej.

Jak tłumaczyła dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu Natalia Weremczuk, "obszar objęty opracowaniem planistycznym to 173 ha, a prace nad nim rozpoczęły się na wniosek części mieszkańców rejonu ulic Mieleszyńskiej, Zamiejskiej i Starej Cegielni".

"Opracowanie planu miejscowego miało umożliwić uregulowanie stanu prawnego oraz wydzielenie granic działek i dróg. Projekt ten jednak ma przede wszystkim chronić tereny tzw. Szacht wraz z całą, powstałą już infrastrukturą; wieża widokowa, ścieżki pieszo-rowerowe, mała architektura - i takie są jego główne założenia" - dodała.

Magistrat wskazał, że istotną częścią tego dokumentu jest również określenie czytelnych zasad powstania nowej dzielnicy, zlokalizowanej na południe od Szacht, opierających się na istniejących dla tego obszaru elementach: sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo, wieży widokowej często odwiedzanej przez mieszkańców oraz komina, przypominającego o historii tego miejsca.

Urząd Miasta Poznania zaznaczył również, że jednym z głównych rozwiązań przestrzennych tego projektu jest "wyznaczenie alei, która stanowi oś kompozycyjną uzupełnioną rzędem drzew, prowadzącą od ulicy Modlibowskiej w kierunku terenów zieleni oraz dominanty przestrzennej, czyli wieży widokowej na terenie Szacht. W celu stworzenia lokalnego centrum i miejsca spotkań, na tej osi zaprojektowano również teren placu miejskiego oraz przestrzeni będącej pamiątką po dawnej cegielni" - podano.

Zastępca dyrektora MPU Adam Kijowski wskazał, że projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu - w październiku 2019 roku oraz we wrześniu tego roku.

"Dzięki współpracy z mieszkańcami i poznańskimi radnymi został on skorygowany w zakresie propozycji lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w rejonie dawnych cegielni przy ulicy Mieleszyńskiej oraz ulicy Leszczyńskiej. Zabudowa została odsunięta od Szacht, a powierzchnia terenów zieleni zwiększyła się do 110 ha, co stanowi ok 64 proc. powierzchni całego opracowania. Dla porównania obszar przeznaczony pod zabudowę to 42 ha, a warto tu dodać, że w przeważającej większości są to tereny niskiej zabudowy jednorodzinnej" - zaznaczył Kijowski. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ pad/