Estakada Pomorska w Szczecinie. Trwają intensywne prace przy przebudowieUM Szczecin - 05-03-2021 16:23


Trwa wzmacnianie konstrukcji Estakady Pomorskiej, prace toczą się również w sąsiedztwie modernizowanego obiektu. W najbliższy weekend na obu nitkach ulicy Gdańskiej zmieni się organizacja ruchu.

Prace mostowe toczą się jednocześnie na obu jezdniach Estakady Pomorskiej (północnej i południowej). Na jezdni północnej trwa przygotowywanie na rozebranym fragmencie powierzchni betonowej pod ułożenie izolacji. Wykonana zostanie następnie reprofilacja oraz warstwa gruntująca. Dodatkowo prowadzone są prace związane z prefabrykacją zbrojenia dla nowych podpór obiektu. Na jezdni południowej trwa oczyszczenie powierzchni betonowej ze starej izolacji. Osadzane są nowe elementy odwodnienia – wpusty i sączki. Prowadzone są również prace przy prefabrykacji zbrojenia dla nowych podpór pod jezdnią północną, oraz przy wykonywaniu wzmocnienia stref podporowych.

Pod obiektem wykonywane są nowe filary. Prowadzone są również prace naprawcze powierzchni betonowej pozostałych podpór i przęseł. W ramach tych prac, odkuwany jest luźny, skorodowany beton a następnie przeprowadzane jest piaskowanie i wypełnianie ubytków zaprawami naprawczymi. Na tak przygotowanej powierzchni zostanie wykonana nowa warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego.

Realizowane są również prace drogowe. Prowadzone są rozbiórki i wykonywane jest korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni ul. Gdańskiej, znajdującej się pod Estakadą.

Zmiany w organizacji ruchu

Przypominamy kierowcom o obowiązującym ograniczeniu prędkości do 40 km/h na Estakadzie Pomorskiej w ciągu ul. Gdańskiej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na budowie, wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. Na wysokości przystanków “Merkatora” i Parnica” w kierunkach najazdowych na Estakadę, wykonane zostaną szykany polegające na przepięcie ruchu z pasów po lewej stronie na prawą i z powrotem na lewą. Zmiana ma celu ograniczenie prędkości pojazdów, które przejeżdżają po Estakadzie. Zmiany zostaną wprowadzone w sobotę 6 marca br. 

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne. 

W ramach inwestycji zaplanowano:

– przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
– budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
– remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
– przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
– przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
– zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
– oznakowanie drogi;
– podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
– budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
– zagospodarowanie zieleni;
– podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji jest Strabag Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. 

Nadzór nad realizacją sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.