Gdynia coraz bliżej umieszczenia na Liście UNESCOUM Gdynia - www.gdynia.pl - 03-10-2019 16:45


Starania Gdyni o wpisanie jej modernistycznego Śródmieścia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO weszły w nową fazę. Gdynia została wpisana na listę tentatywną, która jest ostatnim krokiem przed wpisem na listę zasadniczą.

Wielu badaczy architektury i dziedzictwa modernizmu uważa, że jakość architektury gdyńskiego Śródmieścia, jego spójność urbanistyczna i wartości, które stoją za powstaniem miasta i portu pretenduje Gdynię do zajęcia miejsca na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Drogę Gdyni do bycia oficjalnym pretendentem do Listy Światowego Dziedzictwa można podzielić na klika etapów. Prawie dwadzieścia lat temu w ramach Urzędu Miasta został powołany specjalny zespół - Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków - którym nieprzerwanie kieruje Robert Hirsch, jednocześnie profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Biuro zajęło się systematyczną pracą na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa modernizmu i jego popularyzacją. Dzięki tym wysiłkom w 2015 roku modernistyczny układ Śródmieścia Gdyni został uznany za Pomnik Historii. To najwyższa kategoria ochrony zabytku, jaka jest stosowana w Polsce. Przez cały ten czas Gdynia upowszechniała wiedzę o modernizmie, czyniąc z niego swój znak rozpoznawczy. Został stworzony Gdyński Szlak Modernizmu, specjalna strona internetowa projektu, co roku organizowany jest Weekend Architektury, Open House Festiwal, wydawane są broszury i publikacje, związane z modernizmem. Ogromnym zainteresowaniem publiczności cieszy się wystawa „Gdynia – Tel Awiw, pokazywana w Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie.

Wpis Śródmieścia Gdyni na tentatywną listę UNESCO poprzedziły także prace nad samym wnioskiem. Po jego przygotowaniu został on poddany drobiazgowej weryfikacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, następnie przez Komitet Narodowy ds. UNESCO, wreszcie zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostatecznego zgłoszenia dokonuje zawsze rząd danego państwa i tak też było w tym przypadku. Po zgłoszeniu wniosku Gdyni o wpis, UNESCO dokonało jego pozytywnej weryfikacji i od dnia 26.09.2019 r. Gdynia znajduje się wśród pięciu polskich kandydatów. Aktualnie, łącznie ze Śródmieściem Gdyni, na liście tentatywnej znajduje się 5 miejsc z Polski, z czego dwa to miejsca cenne przyrodniczo (Puszcza Karpacka i Przełom Dunajca w Pieninach), a trzy to obiekty i miejsca związane z kulturą i działalnością człowieka: modernistyczne Śródmieście Gdyni, Kanał Augustowski i Gdańsk – Miasto Pamięci i Wolności.

Polska ma na właściwej Liście Światowego Dziedzictwa 15 obiektów i miejsc kulturowych i jeden obszar przyrodniczy.