Magdalena Gawin Generalnym Konserwatorem ZabytkówPAP - 27-11-2015 11:45


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Magdalena Gawin została Generalnym Konserwatorem Zabytków. Funkcję tę powierzył Gawin wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Magdalena Gawin jest absolwentką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Pracę doktorską obroniła w 2002 r. w Instytucie Historii Polskiej PAN. Specjalizuje się w historii idei XIX i XX wieku, koncentrując się na obszarze badawczym dotyczącym narodzin i rozwoju międzynarodowych ruchów eugenicznych oraz rasizmu, a także idei równouprawnienia kobiet polskich XIX i XX wieku oraz polska kultura polityczna XX wieku. Gawin jest także autorką książek i licznych publikacji naukowych.

Do jej obowiązków jako Generalnego Konserwatora Zabytków należeć będzie m.in. realizacja działań, wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, a także sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Generalny Konserwator Zabytków wykonuje zadania w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podejmuje także działania, mające na celu pielęgnowanie zabytków, związanych z historią Polski, znajdujących się poza granicami kraju.

Konserwator odpowiada też za promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków, organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami czy współpracę z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.