Podpisano porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”PAP - 02-02-2021 13:10


Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”.

Porozumienie o współpracy dot. programu "Stop Smog"

Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał "Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów". Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu - "Stop Smog". Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w programie "Stop Smog" jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji.

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu "Stop Smog". Najważniejsze zmiany obejmują między innymi:•umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin; •wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia; •dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy; •wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie; •poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie; •rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych; •zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych; •zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków); •zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze; •skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Nabór dla gmin w ramach programu "Stop Smog" - na nowych, łatwiejszych zasadach - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić w lutym, o czym poinformuje m.in. na stronie programu "Czyste Powietrze".

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ewes