Powstanie sieć małych Centrów Nauki KopernikPropertyDesign.pl - 31-07-2021 09:54


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład powstanie Program Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadania będzie wynosiła 5 mln zł. Program ma być realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Celem Programu jest wsparcie rozwoju kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadania będzie wynosiła 5 mln zł. Program będzie realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie udzielane będzie na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Realizację programu przewidziano na lata 2021–2024.