67 pracowni walczy w konkursie na nowy urząd miasta Gorzowa Wlkp.Propertydesign.pl - 29-01-2016 11:37


67 zespołów zostało zaproszonych przez prezydenta miasta Gorzowa Wlkp., Jacka Wójcickiego, do złożenia pracy konkursowej na nowy budynek urzędu miasta.

Funkcjonujący dziś budynek Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wzniesiony w 1930 roku jako budynek Miejskiej Kasy Oszczędności, swoją obecną rolę pełni od zakończenia II Wojny Światowej. Sąsiadują z nim poprzez wspólny dziedziniec budynek historycznego ratusza wzniesiony w latach 1922-24 i osiemnastowieczny sierociniec (oba obecnie nieużytkowane). Obszar historycznego centrum miasta w obrębie którego zlokalizowany jest ratusz, ulegał stałej przebudowie i zmianom zagospodarowania w sposób nie zawsze skoordynowany i zmierzający do uzyskania właściwie skomponowanego i spójnego organizmu urbanistyczno-architektonicznego.

Celem wskazania właściwych kierunków rozwoju, w 2009 roku zorganizowany został konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie centrum miasta Gorzowa. Jego podstawowe rozstrzygnięcia to między innymi modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie centrum z ustaleniem konieczności realizacji dwóch nowych przepraw mostowych, w tym jednej w bezpośrednim sąsiedztwie magistratu. Zamawiający oczekuje możliwie dużego uszanowania wyników wspomnianego konkursu w opracowaniu dotyczącym ratusza.

Celem konkursu na nowy budynek urzędu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku ratusza oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w szczególności jego jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami przyległymi.

Wiadomo już, że do konkursu zostało zaproszonych 67 pracowni architektonicznych. Jakie propozycje koncepcji architektonicznych zostaną złożone dowiemy się po 1 kwietnia 2016 r. Zostanie wtedy podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu miejsca i terminu ogłoszenia wyników konkursu i wystawy. Pracownie mogą składać prace konkursowe do 21.03.2016 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.konkurs-um.gorzow.pl