Kraków do rewitalizacji - trzy części miasta czekają na projektyPropertyDesign.pl / UM Kraków / krakow.pl - 01-09-2016 14:47


Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „stara” Nowa Huta to trzy podobszary wybrane do zrewitalizowania w ramach aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Do 12 września zainteresowani mogą składać projekty do Programu.

Projekty do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa mogą składać przedsiębiorcy, instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzących szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i inne instytucje.

Wytypowane podobszary rewitalizacji zostaną objęte działaniami naprawczymi, których celem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych terenów. Nabór projektów do Programu ruszył 18 lipca i zakończy się 12 września.  W tym czasie w poszczególnych podobszarach odbywają się spotkania konsultacyjne skierowane do środowisk zainteresowanych rewitalizacją – w szczególności potencjalnych projektodawców, którymi mogą być instytucje kultury, podmioty prowadzące szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, szkoły wyższe i przedsiębiorcy.

Do 12 września działa również specjalny Punkt Informacyjny w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (parter), w którym można uzyskać wszystkie informacje na temat rewitalizacji i aktualizowanego Programu oraz złożyć projekt. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 18.00.

W trakcie prac nad aktualizacją odbywa się również cykl spotkań konsultacyjnych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji, skierowanych do zainteresowanych środowisk - interesariuszy rewitalizacji, w szczególności potencjalnych projektodawców tak, aby mogli przygotowywać najlepsze projekty pod fundusze UE.

Przykładowe projekty, które mogą znaleźć się w MPRK mogą dotyczyć:

- dostosowania obiektów infrastrukturalnych dla celów społecznych,
- budowy i modernizacji obiektów kultury,
- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego,
- zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele społeczne,
- poprawy estetyki zewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
- modernizacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Końcowy projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa zostanie w październiku przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa.

Aktualizowany Program jest dostosowywany do wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Pozwoli to na ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej