Najbardziej popularne miejsce w Cieszynie do zmiany. Na starcie konkursUM Cieszyn - 16-11-2016 11:20


Burmistrz Cieszyna ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ważne jednak jest, aby przynajmniej jeden uczestnik konkursu posiadał wykształcenie kierunkowe albo był studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów dawnego przejścia granicznego przy moście Przyjaźni. Obszar opracowania zakłada podział na dwie strefy opracowania: strefa I – projekt dotyczący dawnego przejścia granicznego oraz jego ścisłego otoczenia; strefa II – koncepcji zagospodarowanie trenów sąsiednich pod kątem funkcji.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15.12.2016 r. do godz.: 10:00 pod adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Rozstrzygnięcie i upublicznienie wyników konkursu nastąpi 20.12.2016 r.

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:

I nagroda w wysokości 15.000,00 zł
II nagroda w wysokości 5.000,00 zł,
III nagroda w wysokości 3.000,00 zł

Więcej informacji o konkursie na oficjalnej stronie miasta Cieszyn.