Ośrodek Zdrowia jako budynek pasywny. Projekt Jojko+Nawrocki okazał się najlepszyPropertydesign.pl - 25-11-2016 09:13


Pracownia Jojko+Nawrocki Architekci zdobyła I nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego.

Przewidziany teren pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach wewnątrz tworzącego się kwartału przyszłej tkanki miejskiej otoczony jest bardzo zróżnicowaną zabudową pod względem wysokościowym, typologicznym oraz formalnym. Brak wyraźnie zdefiniowanego charakteru i stosunkowo chaotyczny zapis przestrzenny istniejącej zabudowy zmuszają do głębokiej rewizji uwarunkowań dla planowanej inwestycji.

Założone przez projektantów ograniczenie wysokościowe dla nowego obiektu wynikające z analizy przestrzennej kwartału w relacji do zadanego programu inwestycji oraz maksymalnej powierzchni zabudowy definiowanej przez uwarunkowania z planu zagospodarowania przestrzennego ma istotny wpływ na kolejne decyzje projektowe. Trudna lokalizacja oraz skala przyszłego obiektu we wnętrzu kwartału zadecydowały o zapisaniu programu inwestycji w postaci jedynie dwóch kondygnacji nadziemnych i z dodatkowym wycofaniem elewacji piętra w stosunku do obrysu parteru. Projektowany budynek poprzez prostą i skromną architekturę powiązaną z otaczającą zielenią oraz zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych ma na celu przede wszystkim stworzenie przyjaznego człowiekowi miejsca do konsultacji medycznych, rehabilitacji i poprawy zdrowia.

Skomplikowany pod względem funkcjonalnym program inwestycji, wymuszający logiczne strefowanie oraz odpowiednie rozmieszczenie wejść w poziomie parteru, obsłużono z zadaszonego obejścia w funkcji swoistego zewnętrznego układu komunikacyjnego. Przewidziana struktura pełni równocześnie istotną rolę łamacza światła, uniemożliwiając w okresie letnim bezpośrednią penetrację słońca do wnętrza i redukując zyski cieplne.

Poziom parteru tworzą przede wszystkim: poradnia POZ, poradnie specjalistyczne, przychodnie dla dzieci zdrowych i chorych oraz niezależnie funkcjonująca apteka. Przyjęty zapis kondygnacji tworzy elastyczny układ przestrzenny, podatny na przyszłe zmiany związane zarówno z nowym podziałem pomieszczeń jak i ewentualną zmianą całej funkcji obiektu, z zachowaniem wymaganych parametrów dotyczących doświetlenia naturalnego, ewakuacji itp.

Autorzy: Jojko+Nawrocki Architekci (Tomasz Berezowski, Sebastian Dziedzic, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Jakub Sahatqija, Agnieszka Weber).