Pracownia Zbigniewa Maćkowa z kolejnym wygranym konkursem! Mieli najlepszy pomysł na duży zespół edukacyjnyZarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu - 02-10-2020 09:00


Zadanie zaprojektowania tak dużego zespołu szkolnego w warunkach programu nakreślonego regulaminem konkursu oraz doprecyzowanego wytycznymi i ograniczeniami wynikającymi z MPZP okazało się bardzo trudne. Na konkurs na opracowanie koncepcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu wpłynęło 41 prac. I nagroda trafiła w ręce pracowni Zbigniewa Maćkowa.

Sąd konkursowy po wstępnej analizie wszystkich projektów odnotował w dużej ilości prac uchybienia zarówno programowe jak i prawne w odniesieniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie można było zauważyć wiele bardzo interesujących, inspirujących koncepcji znacznie różniących się od siebie. Doceniając bardzo duży nakład pracy autorów, różnorodność i wielki potencjał merytoryczny opracowanych projektów, postanowiono poddać ocenie według regulaminowych kryteriów wszystkie prace .

Zapadła decyzja o nieprzyznawaniu 3 nagrody ze względu na znaczącą różnicę pomiędzy dwiema najlepszymi pracami a pozostałą grupą prac. Jednocześnie dostrzegając wysoki poziom merytoryczny konkursu postanowiono przyznać 4 równorzędne wyróżnienia niepieniężne dla projektów charakteryzujących się nowatorskim podejściem do formy przestrzennej i architektury tak bardzo dużego zespołu edukacyjnego oraz oryginalnymi rozwiązaniami równoważącymi wynikające z tego faktu uciążliwości.

W ramach innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody postanowiono przeznaczyć na I nagrodę kwotę 50 000 zł i przyznać wrocławskiej pracowni, na II nagrodę kwotę 40 000 zł i przyznać ją krakowskiej pracowni.

Nagroda I
MPP z Wrocławia
Zespół projektowy: Zbigniew Maćków, Juliusza Erdman, Justyna Juszczak, Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Pierucka, Przemysław Skwarek, Sara Zapotoczna.

Autorzy pracy otrzymują pierwszą nagrodę za stworzenie charakterystycznego budynku - znaku w przestrzeni osiedla powstającego na okolicznych działkach. Budynek szkoły zdecydowanie wyróżnia się inną formą od zabudowy mieszkaniowej . Główne wejście związane z placem wejściowym i bardzo umiejętnie przesunięte w kierunku południowym usytuowano w centralnej części budynku . Taka decyzja bardzo skutecznie ułatwiła uzyskanie właściwych proporcji pomiędzy grupami pomieszczeń a wewnętrzną komunikacją. W rezultacie rozczłonkowana i do pewnego stopnia swobodna forma rzutu, a jednocześnie - zwartość dwukondygnacyjnej bryły, utworzyły spójną i czytelną całość w rozwiązaniu i układzie funkcji wewnętrznych. Budynek jest również dobrze powiązany z terenem i zewnętrznymi urządzeniami sportowymi oraz placami zabaw, a w konsekwencji zgodnie z intencją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z pasmowo zaprojektowaną zielenią osiedlową. Rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno ruchu samochodowego, rowerowego jak i pieszego - bardzo dobre.

Nagroda II

Artur Jasiński i Wspólnicy z Krakowa

Zespół projektowy: Natalia Bryzek, Kamil Czerw, Artur Jasiński, Katarzyna Leśnodorska, Konrad Łukaszek, Demi Tran, Jan Wąsowicz, Paweł Wieczorek, Katarzyna Zaniewska
GSBK Biuro Konstrukcyjne z Krakowa
Przemysław Ruchała
BFM Projektz Krakowa
Jacek Bujas

Autorzy pracy otrzymują drugą nagrodę za zaprojektowanie swobodnie ukształtowanego, pawilonowego budynku szkoły, w którym proste, ortogonalne rozwiązanie rzutu w czytelny sposób oddzielono od siebie poszczególne bloki funkcjonalne. Budynek spełnia wymagania wynikające z Regulaminu konkursu. W opinii sądu dobrą decyzją było przesunięcie głównego wejścia do szkoły do centrum działki (po zachodniej stronie budynku) co pozwoliło - poza podstawowym podziałem funkcjonalnym na trzy bloki - stworzyć atrakcyjny, obszerny hol główny oraz wydzielić odrębne skrzydło administracyjne w centralnej części założenia. Wątpliwości budzi sposób zaprojektowania części wejściowej przedszkola i sposób dostępu do szafek ubraniowych . Budynek jest dobrze powiązany z terenem i urządzeniami zewnętrznymi. Rozwiązania komunikacyjne w zakresie zarówno ruchu samochodowego, rowerowego jak i pieszego - bardzo dobre.

Wyróżnienia

Studio Architektura Kwadrat z Gdyni za za zaprojektowanie złożonej kompozycyjnie, interesującej bryły, która poprzez sposób kształtowania detalu budynku nadała szkole formę wyróżniającego się w osiedlowym otoczeniu kampusu oraz za czytelny układ funkcjonalny z atrakcyjnym centralnym wewnętrznym forum.

FAAB Architektura Adam Białobrzeski Adam Figurski z Warszawy za wyróżniające się wśród pozostałych projektów, odmienne ukształtowanie budynku w kontekście pozostałych projektów i utworzenie charakterystycznego znaku w przestrzeni, z wyjątkowym zespoleniem obiektu z terenami parkowymi oraz utworzeniem rozbudowanej przestrzennie strefy parterowej dla kontaktów i spotkań.

M.O.C. Architekci z Katowic za zaprojektowanie budynku szkoły w formie prostej, scalającej funkcje budynku części parterowej mieszczącej przedszkole i część sal szkolnych oraz za sposób wyodrębnienia tej płaszczyzny formą, kolorem oraz za sposób jej perforowania dziedzińcami i patiami z wypiętrzającymi się z niej formami. Stworzone autonomiczne bloki szkolne stanowią udaną próbę zrównoważenia uciążliwości funkcjonalnych tak dużego obiektu.

NM architekci Tomasz Marcinkiewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski za zaprojektowanie budynku szkoły w formie bryły o skromnym, zdecydowanie modernistycznym charakterze, ukształtowanej linearnie. Rozplanowanie funkcji jak i całego rozwiązania przestrzennego podporządkowano tej linearności. Czytelny, miejscami przełamany liniowy układ komunikacji tworzy autonomiczne, a jednocześnie dobrze powiązane ze sobą bloki funkcjonalne.