Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu Samorząd dla DziedzictwaPropertyDesign.pl - 15-03-2022 13:56


Narodowy Instytut Dziedzictwa  zaprasza samorządy gminne: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie do nadsyłania zgłoszeń w konkursie Samorząd dla Dziedzictwa.

Aby dziedzictwo kulturowe służyło nam współcześnie i abyśmy świadectwo naszej kultury i tradycji mogli przekazać naszym dzieciom i wnukom, niezbędna jest stała troska o stan zabytkowych obiektów. Kondycja, w jakiej znajdują się zabytki polskich miast, wsi i miasteczek wpływa na samopoczucie mieszkańców, na ich poczucie tożsamości, przeżywanie dumy z- i przywiązania do swojej „małej ojczyzny”.

To, czy zabytki regionu podlegają opiece, w przeważającej mierze zależy od dobrych decyzji podejmowanych przez samorządy lokalne. To od dostrzeżenia przez nie potrzeby otoczenia ochroną i opieką starych domów, kościołów, kapliczek, zabytkowej zieleni, młynów, pałaców, wież, pomników, kurhanów i wielu innych śladów przeszłości, zależy czy nasze dziedzictwo kulturowe przetrwa i czy będziemy mogli cieszyć się jego pięknem.

Za pomocą konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” jego inicjatorzy pragną nagłośnić ustawową konieczność tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami, docenić samorządy, które najlepiej wywiązują się z tego obowiązku i promować najlepsze praktyki i najciekawsze projekty służące ochronie dziedzictwa kulturowego. W konkursie wyłaniane są gminy, które mogą wykazać się najlepszym opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, zapewniając zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na efektywnym wykorzystaniu potencjału zasobów tego dziedzictwa.

Samorządy gminne mogą składać zgłoszenia w następujących kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)
B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)
C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Oprócz nagród głównych – zrealizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa filmów promujących walory dziedzictwa kulturowego Laureatów konkursu, Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres sekretariatu konkursowego:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”
do 31 maja 2022 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.